قطار کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد

قطار: کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد سیستان وبلوچستان دوومیدانی مسابقات دوومیدانی دوومیدانی نونهالان پسر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کاندیدای هفنم انتخابات و رقیب روحانی؟

روزنامه دنیا اقتصاد نوشت: توصیه مهمى که صدا وسیما را ازمسیر بیطرفى خارج میکند برنامه هاى جهت دار ان در تهیه گزارشها وگفتگو با مردم هست. وجه اشتراک نوع این برنا

کاندیدای هفنم انتخابات و رقیب روحانی؟

کاندیدای هفنم انتخابات و رقیب روحانی؟

عبارات مهم : برنامه

روزنامه دنیا اقتصاد نوشت: توصیه مهمى که صدا وسیما را ازمسیر بیطرفى خارج میکند برنامه هاى جهت دار ان در تهیه گزارشها وگفتگو با مردم هست. وجه اشتراک نوع این برنامه ها که در بخشهاى پر بیننده اى مثل ٢٠.٣٠ هم پخش میشود نقد عملکرد دولت که تا تخریب وسیاه نمایى هم جلو میرود.

کاندیدای هفنم انتخابات و رقیب روحانی؟

بدیهى است وقتى بامردم در باره انتظاراتشان صحبت میشود مطالب مختلفى ازجمله مشکلاتشان در حوزه هاى متفاوت مثل بیکارى. بدهى به بانکها. گرانى ویا طرح پرسشها منطقه ومحلشان هم مطرح میشود.

جملاتى ازاین قبیل که “کار نداریم “،”دستفروشم”،”زیر بار پرسشها اقصادى کمرمان خم شده”،” کسى به فکر جوونا نیست”،”مگه با این حقوق کم میشود زندکى کرد”،” از هواى اهواز وریزگردها وغبار چه خبر؟”،”براى چى درس بخونیم؟” وامثال این مطالب که طبیعتا مستقیما مقصر وجود این پرسشها دولت ورییس جمهور فعلى یا معاون اول که کاندیدا هستند میشوند.

روزنامه دنیا اقتصاد نوشت: توصیه مهمى که صدا وسیما را ازمسیر بیطرفى خارج میکند برنامه هاى جهت دار ان در تهیه گزارشها وگفتگو با مردم هست. وجه اشتراک نوع این برنا

حجم اینگونه مطالب گاهى انقدر زیادست که استنباط میشود صدا وسیما خود داراى مواضع خاص خودش است ومیخواهد درمقابل کاندیداى حاکم به مسابقه بپردازد و با دیگر کاندیداهاى رقیب هم اوا شود.

قطعا نظر براین نیست که صدا وسیما نظر هاى مردم را مطرح نکند وانتظاراتشان را منعکس ننمایند بلکه بیطرفى خودرا حفظ کند و طرح جهت دار وبا گرایش خاص زیر پرسش بردن عملکرد دولت ان هم با خاکسترى نمودن شرایط عجین نشود.

صدا وسیما متعلق به همه مردم با گرایشها وسلائق متفاوت است خود را به کاندیداى هفتم تبدیل نکند.

کاندیدای هفنم انتخابات و رقیب روحانی؟

واژه های کلیدی: برنامه | صدا وسیما | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs